Menu
SABAH ÜLKESİ'NDE GELENEKSELCİLİK DOSYASI
Haberler • SABAH ÜLKESİ'NDE GELENEKSELCİLİK DOSYASI

SABAH ÜLKESİ'NDE GELENEKSELCİLİK DOSYASI

Köln’de, Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG) / İslam Toplumu Milli Görüş Sabah Ülkesi Derneği tarafından Ahmet Faruk Çağlar’ın Genel Yayın Yönetmenliğinde yayınlanan SABAH ÜLKESİ’nin 36. (Temmuz 2013) sayısı çıktı.

Hemen her sayısında dünya Müslümanlarının önemli meselelerini, yetkin imzaların inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle dosya konusu olarak sunan SABAH ÜLKESİ, Temmuz 2013 sayısında da, çoklarının bildiği ancak nitelik ve niceliğine fazlaca vakıf olmadığı GELENEKSELCİLİK’i dosya konusu olarak seçmiş.

“Sanayi devrimi sonrasında Batı insanının içine düştüğü keşmekeş onun dine yönelik zayıf halde bulunan temayüllerini daha da uzak kılmış ve bu dönemde profan alan dini alanı ihata etmeye başlamıştır. İnsanlığa asırlarca ışık tutan dini geleneklerin özünde mukim olan ezelî hikmet ya da Perennial Wisdom, Batı insanını girdiği darboğazdan çıkarma imkânına sahip yegâne reçete olarak ortaya çıkmaktadır. Batı insanıyla alakalı yapılan bu tespitler elbette bir genelleme olup zikredilen ezelî hikmete vasıl olmaya matuf hararetli gayretler göze çarpmaktadır. Dinin handiyse arkaplana itildiği bu kesif devrede Gelenekselci (Traditionalist) ismiyle maruf bir oluşum tarih sahnesine çıkar. Gelenekselci ifadesi elbette yeni bir kavram değildir. Ancak Gelenekselci Ekol tarafından sistemleştirilmiş ve ilkeleri daha uygulanır bir hale gelmiştir. Bu ekolün büyük temsilcileri bir Fransız mütefekkir ve mutasavvıf olan Rene Guénon, Hint Metafiziğinin büyük bir temsilcisi olan Ananda Kentish Coomaraswamy, İsviçre ve Alman asıllı bir ressam, şair, mütefekkir ve mutasavvıf olan Frithjof Schuon’dur. Gelenekselci ekolün mensupları elbette ismi geçen mütefekkirlerle sınırlı değildir. Yakınlarda vefat eden bir İngiliz edip, mütefekkir ve mutasavvıf olan Martin Lings, Huston Smith ve özellikle ekolün şu an hayatta olup en fazla ürün ortaya koyan üyesi İran asıllı mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr, Gelenekselci Ekolün en tesirli sözcüleri arasındadır.

f314407c38Gelenekselci Ekol dinlerin özünde mukim olan ve suretler değişse de kendisi değişmeyen Ezelî Hikmetin (Perennial Wisdom) insanı aslî haline (Primordial State) döndüreceği ve modernizmin ona yüklemiş olduğu tüm nakıslık ve şerleri de defedeceği fikrinden hareketle, dinlerin özünde bulunan bu aslî hakikati günyüzüne çıkarma çabasını taşımıştır.

Gelenekselci Ekol mensupları arasında her gelenekten düşünürler var olsa da, baskın olan görüş İslam dini çerçevesinde olup Kelami (theological), Metafiziki (Metaphysical) ve Tasavvufi (Esoteric) görüşler bize bu ekole mensup olan mütefekkirlerin yüzeysel bir yaklaşımdan ziyade özlü ve derinliğine çıkarımlarda bulunduklarını göstermektedir.

Ekolün başat iki sözcüsü olan Réne Guénon ve Frithjof Schuon Gelenekselci Ekolü hakkıyla temsile yetkin iki mütefekkir olup derin dilsel, metafiziki, kelami, felsefi ve sanatsal kabiliyetlerini bu görüşleri anlaşılır kılmada azami gayret göstermişlerdir. Bu iki büyük şahsiyetin kaleme almış oldukları kitap ve makaleler, ekolün sadece devirsel bir oluşum olmaktan çok ciddi bir disipline dönüşmesine imkân vermiştir.” (Nurullah Koltaş, Gelenekselci Ekol ve İslam, İnsan Yayınları, İstanbul 2013)

SABAH ÜLKESİ, Ahmet Faruk Çağlar’ın Seyyid Hüseyin Nasr ve William Chittick; Muazzez Tümay’ın Mark Sedgwick ile yaptığı söyleşilerle zenginleşen GELENEKSELCİLİK dosyasını Numan Rakipoğlu, Melek Paşalı, Serap Kılıç, Zeynep Kot Tan, Nurullah Koltaş, Ercan Alkan, Nuri Sağlam, Özay Aslan ve Kadri Akkaya’nın incelemeleriyle tahkim etmiş.

SABAH ÜLKESİ’nin tıpkı önceki sayıları gibi bu sayısını da sadece okunmak için değil, yıllarca saklanmak için mutlaka temin etmelisiniz.

SABAH ÜLKESİ’nin içeriğine şu adresten de ulaşabilirsiniz:

http://www.igmg.org/fileadmin/magazine/sabah_uelkesi/36_temmuz_2013/index.html