Menu
HAMDİ VE NEVRUZİ'DEN GAZEL
Şiir • HAMDİ VE NEVRUZİ'DEN GAZEL

HAMDİ VE NEVRUZİ'DEN GAZEL


HAMDİ’DEN BİR GAZEL
Sabrım libâsını yine sad pâre eyledin
Tîr-i gamınla bağrımı pür yâre eyledin

Saldın dilime zülf-i perişân hayâlini
Kûy-i huzurdan beni âvâre eyledin

Ben çâre bulmak ister idim hasta gönlüme
Derdinle sen beni dahi bî-çâre eyledin

Dil hücresinde yakalı şem’-i hayâlini
Pervâne gönlümün hevesin nâre eyledin

Ey gül hevâna düşeli ben bülbül-i garib
Yerimi hâr ü mesnedimi hâre eyledin

(Yusuf u Züleyha Mesnevisi’nden)

KERKÜKLÜ NEVRUZİ’DEN Şİ’R-İ ZÜLEYHA
Gel gel iy rûh-ı revanum gör ne hayrânam bugün
Sen ne kânun gevherisin sana kurbânam bugün

Sabrı yağmaya virdün virmedün senden nişân
İntizar-ı firkatünle gör ne hayrânam bugün

‘Işk zevkinden kacan gönlüm usana çünkü sen
‘Arz kıldun tal’atün sen mâh-ı tâbânam bugün

Ravza-ı rızvana benzerdi serây-ı ‘işretüm
Zehr kıldun cânuma sen bend-i zindânam bugün

Ah bu dehrün şehdi gamdur kandı zehr âb-dâr
İy Muhammed mihnetinden dil-perîşînam bugün

(Yusuf ile Züleyha Mesnevisi’nden)